AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Relatie Klanten-LeveranciersBeleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens
RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Klant-leverancier relatie

Who is responsible for data processing?

Persoonsgegevens worden verwerkt door Rosier SA.
Route de Grandmetz 11A
7911 Moustier
info@rosier.eu
T: 069/871510

Voor wie geldt ons gegevensbeschermingsbeleid?
Dit beleid is van toepassing op al onze klanten/leveranciers, voormalige klanten/leveranciers en individuen/bedrijven die we prospecteren of interesse tonen in onze producten.

Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?
Individuen
Naam, voornaam, telefoonnummer (telefoon/gsm), afleveradres. Bedrijven
Naam van de onderneming, btw-nummer, bankrekeningnummer, contactpersoon(en): naam, voornaam, geslacht, taal, adres, afleveradres, telefoonnummer (telefoon/gsm), e-mailadres.
Voor zover mogelijk registreren wij ook de datum waarop persoonsgegevens zijn meegedeeld of bijgewerkt. Informatie gekoppeld aan uw aankopen
Geregistreerde persoonsgegevens kunnen transactiegegevens bevatten die verband houden met uw aankopen, zoals de bestelde artikelen, de datum waarop de aankoop is gedaan, eventuele claims, eventuele opmerkingen over de gekochte artikelen, betalingsgerelateerde informatie.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag van deze verwerking?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt:
Met uw toestemming (rechtsgrondslag: artikel 6a van de privacy regulatie):
  • Wanneer u vragen stelt via onze website.
Als onderdeel van de uitvoering van uw contract (rechtsgrond: artikel 6b van het privacyreglement):
  • Opvolging en verwerking van uw bestelling;
  • Opvolgen en verwerken van claims en geretourneerde artikelen;
  • Algehele aansturing van klanten/leveranciers inclusief verantwoording, procesmanagement en gerechtelijke procedures, overdracht of verhaal van vorderingen en de bescherming van onze algemene rechten.
Bij het hebben van legitieme rechten als onderdeel van onze marketing gerelateerde bedrijf. In zo'n geval zorgen we ervoor altijd een balans vinden om aan uw privacyrechten te voldoen. (rechtsgrondslag: artikel 6f van de privacyverklaring regulatie):
  • Om u te informeren over onze producten;
  • Om mogelijke fraude en misbruik te voorkomen en aan te pakken.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (rechtsgrondslag: artikel 6c van het privacyreglement):
We zijn ook onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die het behouden en overdragen van sommige vereisen persoonsgegevens aan de belasting- en boekhoudadministraties.

Mogen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden? We kunnen uw gegevens bekendmaken aan contractanten die voor ons werken (bijv.: IT-serviceprovider...) maar alleen op ons instructies.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u ingeschreven staat in onze klant/leverancier basis. Wanneer de relaties officieel eindigen, persoonlijke gegevens worden zonder tijdslimiet in ons systeem bewaard, behalve in geval van een officieel verzoek van de klant/leverancier om gegevens te wissen.

Hoe is de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd? Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We streven ernaar om de nodige technische en organisatorische acties gericht op het beschermen van uw gegevens.

Wat zijn uw rechten? Hoe kun je ze uitoefenen? Conform de privacyregelgeving heeft u recht op inzage en rectificatie van uw persoonlijke gegevens. Onder voorbehoud van de uitzonderingen voorzien door de toepasselijke wetgeving, hebt u ook het recht om te vragen verwijdering of “recht om te vergeten” van uw persoonsgegevens. Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist u heeft het recht om de verwerking van deze gegevens te beperken totdat het geschil is opgelost. Eindelijk heb je het recht op overdraagbaarheid. U kunt, wanneer u maar wilt en zonder rechtvaardiging, bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd zouden zijn op direct marketing doeleinden.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen:
Neem contact met ons op door een schriftelijk verzoek vergezeld van een kopie van een eventueel identiteitsbewijs te sturen naar: Route de Grandmetz 11 A in 7911 Moustier of info@rosier.eu.

U heeft ook een recht van beroep bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: commission@privacycommission.be.